Hizmet sözleşmesi

HemenHallet'e Hoş Geldiniz! Lütfen Kullanıcı Sözleşmesi’ni dikkatle okuyunuz! HemenHallet uygulamasını ve internet sayfasını kullanmanız bu sözleşmeyi onayladığınız anlamına gelecektir.

Bu Sözleşme HemenHallet mobil uygulaması, HemenHallet internet sitesi hizmetlerine ulaşım ve bunları kullanımı ile ilgili olmak üzere HemenHallet ile kullanıcılar arasındadır. "Şirket", işbu sözleşmede Hemen Hallet olarak anılacaktır. HemenHallet mobil uygulaması “Uygulama” olarak anılacak,  www.HemenHallet.com adresinde bulunan internet sitesi tüm halef internet siteleriyle birlikte “Site” olarak anılacaktır. Hizmet Veren ve Hizmet Alan’dan oluşan kullanıcılar kendilerinin oluşturduğu hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerine Web Sitesinde uygulama içinde kendilerine sunulan içerikte ve ancak HamenHallet’in bu Sözleşmede yer alan hükümlerine uygun olarak yer verilmesi imkanına sahip olacaktır. HemenHallet, Web Sitesinde veya uygulamada sunulan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı olmayıp yalnızca bir platformdur. 29457 sayılı ve 26 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcılar ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 6/4. maddesine göre Hemen Hallet, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişilerin sağladığı içeriği kontrol eden bir aracıdır ve bu içerik bağlamında hizmete veya varlığa ilişkin yasa dışı bir faaliyet ya da durum ortaya çıkması halinde hemenhallet.com bunları araştırmakla yükümlü değildir. Son olarak Sözleşmede, Uygulama ve Site içinde mevcut olan tüm hizmetler "Hizmet" olarak ifade edilmektedir. Bu Sözleşme, iş bu vesile ile HemenHallet tarafından “Hizmet” aracılığıyla veya başka şekilde tarafınıza sağlanan ilave hüküm ve koşulları da atıf yoluyla içermektedir.

1.Hizmet Üzerinden Sunulan Bilgiler:  Kullanıcılar, Hizmete ilişkin sunduğu bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, doğru kalacağını ve bu tür bilgileri gerektiği şekilde doğru şekilde saklayacağını ve güncelleyeceğini beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. HemenHallet, Hizmet Veren ve Hizmet Alan olmak üzere her iki tarafça belirlenecek gün ve saatlerde uygun olan standart bir oran üzerinden düzenli veya bir defaya mahsus Hizmet Veren yönlendirmesi gerektiren belirli hizmetler için bunların niteliğine bağlı olarak bir rezervasyon sistemi sunar.

2.Kayıt, Kullanıcı Adları ve Parolalar: Hizmetin tümünü veya bir kısmını kullanabilmek için kayıt yaptırmak gerekmektedir. HemenHallet, kayıt sırasında kendisine sunulan kullanıcı adı, şifre veya diğer bilgileri reddedebilir veya değiştirilmesini talep edebilir.

Kullanıcı adı ve şifre, kullanıcıların bilgileridir ve gizli tutulmalıdır. Hesap bilgileri kullanılarak kaydedilen hesaplardaki tüm faaliyetlerden kullanıcılar sorumludur. Hesap bilgilerinin gizliliğinin ihlal edildiğinin düşünülmesi halinde derhal Şirket’e bildirimde bulunulmalıdır. Kullanıcılar, eğer bir sosyal medya ağı kullanarak kayıt yapması halinde HemenHallet’i kayıt işlemleri ile bağlantılı olan sosyal medya ağından edindiği bilgilere erişmeye, kullanmaya ve saklamaya dair yetkilendirmiş olur.

3.Hizmet İlanları: Kullanıcıların, Hizmetlerin alım ve kiralanması için ilan koyabilecekleri ve bunlara göz atabilecekleri sayfalar içermektedir. Güvenli kullanım dışında olmak üzere bu hizmet ilanları HemenHallet tarafından değil, kullanıcılar tarafından sağlanmaktadır. HemenHallet herhangi bir ürün, menkul, gayrimenkul veya hizmet satmamakta ya da kiralamamaktadır. HemenHallet tarafından oluşturulan platformda alıcı ve satıcılar bir araya gelmekte olup söz konusu ilanların (işbu sözleşmede yer hükümler dışında) ifası noktasında HemenHallet’in herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu söz konusu değildir. Ayrıca söz konusu hizmet ilanları HemenHallet tarafından herhangi bir teklif teşkil etmemektedir. Kullanıcıların bir hizmet ilanı satın alırken,  satarken, kiralarken veya kiraya verirken veya başka bir şekilde herhangi bir hizmet ilanına ilişkin işleme iştirak ederken veya ürün için ödeme yaparken veya alırken dikkatli ve sağduyulu davranması gerekmekte olup kullanıcılar, HemenHallet’in bu konularda herhangi bir dahlinin bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Herhangi bir hizmet aracılığıyla mevcut olması veya reklamının yapılması Hizmet İlanına veya bunun sağlayıcısına şirket tarafından onay verildiği anlamına gelmemektir. Herhangi bir Hizmet İlanına veya Kullanıcıya ilişkin HemenHallet’in herhangi bir garantisi bulunmamaktadır. Herhangi bir Hizmet İlanı mevcudiyetine ilişkin bilgiler önceden bildirilmeksizin her an değiştirilebilmektedir. Hizmet İlanlarının konusunun pazarlanması, tanıtımı, satışı, satın alınması, teslimatı, teslim alınması, elde bulundurulması ve kullanılması ile ilgili yürürlükte bulunan kanunların kullanıcılar tarafından öğrenilmesi ve mevzuat hükümlerine riayet etmeleri gerekmektedir. HemenHallet’in, herhangi bir nedenle herhangi bir Hizmet İlan’ını kaldırma hakkı her zaman saklıdır.

Kullanıcılar, Hizmet İlanı yayınlamak ve herhangi bir Hizmet İlanı ile ilgili herhangi bir işlem yapmak veya herhangi bir devir gerçekleştirmek için gerekli tüm yetki ve izinlere sahip olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

4.Hizmet Sağlayıcılara yönelik Meslek Profili:

4.1. En az 15 yaşında olan ve başvuru yetkisine sahip tüm Kullanıcılar kayıt formunda istenen bilgileri doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurup bu Kullanıcı Sözleşmesinin şartlarını onayladıktan sonra kabul edilen şartlara ve içeriğe uygun olarak Profesyonel bir Profil oluşturarak Hizmet Veren olabilir.

4.2.Profesyonel Profil oluşturmak için kayıt sırasında şirket bazı bilgiler isteyebilir. Bunlar ad, marka, unvan, iletişim bilgileri, kimlik numarası, vergi dairesi, vergi numarası gibi gerekli bilgiler olabilir ve kullanıcılar bu bilgilerin eksiksiz ve net bir biçimde belirtilmesi gerekir. İlave belgeler, ehliyetler, diplomalar, hizmet yetki belgeleri, ticaret sicil belgeleri, oda tescili gibi belge ve referanslar, Profesyonel Profille ilgili hizmetlerin sağlanması için gerekli izin, lisans, yetki (varsa) ve nitelik, deneyim ve becerilere sahip olunduğunu kanıtlamak üzere sağlanmalıdır.

4.3. 29457 sayılı ve 26 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcılar ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 5/4. Maddesi uyarınca:

4.3.1 HemenHallet  üzerinden hizmet satışı yapan ve bir tüccar veya esnaf olan hizmet sağlayıcının bilgilerinin eksiksiz olması gerekir: (i) Ticari ad, işletme adı veya kayıtlı marka adı bilgilerinden en az biri, (ii) Şahıslar için T.C kimlik numarası, Esnaflar için vergi kimlik numarası, tüccarlar için MERSİS numarası, (iv) Merkez adresinin ve onaylanan telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğu bilgisi.

4.3.2. HemenHallet üzerinden hizmet satışı yapan ve tüccar veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcının şu bilgileri eksiksiz olmalıdır: (i) Adı ve soyadı, (ii) İkametgahın bulunduğu il, (iii) Merkez adresinin ve onaylanan telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğu bilgisi.

4.4.Hizmet Veren’in uyması gereken şart ve yükümlülükler bu Kullanıcı Sözleşmesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Hizmet sonucunda sunulacak olan belgeler, faturalar, makbuzlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın diğer tüm evrakların hizmetin yerine getirilmesiyle Hizmet Alan’a iletilmesi Hizmet Veren’in sorumluluğundadır. Hemen Hallet’in bu tür belgelerin iletilmesi konusunda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.5. 24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine (Sıra No:464) göre Hemen Hallet, Aracı bir Hizmet Sağlayıcı olarak, her takvim yılı ayında (tarih) itibarıyla şu işlemler hakkında bilgi verecektir: (i) Aracılık hizmetlerinin verildiği internet adresleri veya adresler, (ii) Aracılık hizmetleri veren gerçek veya tüzel kişilerin adı, unvanı, TCKN/VKN bilgileri ve iş yeri adres bilgileri, (iii) Aracılık hizmetleri adına gerçekleştirilen mal ve hizmetler. HemenHallet, hizmet işlemleriyle ilgili her tahsilat tutarını ve tarihini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın BTRANS (Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi) sistemi aracılığıyla elektronik olarak iletmekle yükümlüdür.

5-Teklif :

5.1. Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ücret alışverişi HemenHallet’in haricinde taraflar arasında gerçekleşmekte olup HamenHallet’in bu hususta herhangi bir hukuki sorumluluğunun olmadığını taraflar beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

5.2. Hizmet Veren kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için Web Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da bir Teklif sunar ve Hizmet Talebinde belirtilen hizmeti, Teklifte belirtilen veya her iki tarafın üzerinde anlaşmaya vardığı fiyattan vermeyi teklif eder. Kazanan Teklif, Hizmet Alan tarafından kabul edilen Tekliftir. Hizmet vermenin başka bir yolu da Hizmet Alan’ın doğrudan listeden bir Hizmet Veren’i seçmesidir.

5.3. Teklif gönderimleri ve doğrudan talepler, Hizmet Alan tarafından kabul edilmesi halinde hizmetin teklifte belirtilen fiyat ve yerden sağlanmasına yönelik Hizmet Alan ile yapılan bağlayıcı bir yasal anlaşma teşkil eder. Teklifte belirtilen fiyatlar, Hizmet Veren’in ilgili işi alarak incelemesini takiben değişebilir; bu durumda teklif fiyatı her iki tarafın mutabakatıyla güncellenecektir.

5.4.Sunulan teklifler, Hizmet Veren tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Hizmet Veren tarafından belirtilen son tarihten önce Teklifin geri çekilmesi halinde HemenHallet bu durumdan sorumlu olmayacaktır.

6-Hizmet Sağlayıcılar için: Meslek Profili, Hizmet Talebi ve Teklif İçeriği:

6.1.Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve Teklifler ile taraflarca sağlanan bilgi, belge ve beyanlar: (a) üçüncü tarafların telif hakkı, patent, ticari marka veya diğer hakları gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyecek, (b) yürürlükteki herhangi bir yasayı veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketicinin korunması, haksız rekabet veya yanıltıcı reklam gibi konularla ilgili olanlar) ihlal etmeyecek, (c) genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı, dürüst olmayan ve yanlış, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü tarafların bilgi ve deneyim eksikliğini kötüye kullanan beyanlar içererek can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacak, halk sağlığına zarar vermeyecek, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engelli kişileri suistimal etmeyecek, tanıtım amaçlı beyanlar içermeyecek ve (d) lisanssız hizmetler kanalıyla diğer lisanslı, yetkili veya izinli kişi ve kurumlarla arada haksız rekabet oluşturmayacak ve (e) kayıt dışı ticari markalar ve/veya kayıt dışı markalar aracılığıyla başka bir şirketin distribütörüne ve yetkili servisine karşı yasalara aykırı, (f) aşağılayıcı, iftira niteliğinde, tehditkar veya taciz edici nitelikte ifadeler içermeyecek, (g) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (h) herhangi bir sisteme, veriye veya kişisel bilgiye zarar verme amaçlı virüsler, Truva atları veya bilgisayar programlama uygulamaları gibi kötü amaçlı yazılımlar içermeyecektir. Bu anlamda Hemen Hallet’in herhangi bir sorumluluğu olmayıp Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve Tekliflere ilişkin tüm sorumluluk Hizmet Veren ve Hizmet Alan’a aittir.

6.2.Profesyonel Profiller, Hizmet Talepleri ve Teklifler ile ilgili tüm sorumluluk Kullanıcılara ait olup Hemen Hallet’in bu anlamda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

7.Lisans: Kullanıcı ilanlarının mülkiyeti kendilerine ait olmakla birlikte ancak her bir ilan için HemenHallet’e, diğer kullanıcılara veya herhangi bir üçüncü tarafa hiçbir ilave ödeme yapılmaksızın; her bir ilanı çoğaltmak, yaymak, sunmak ve sergilemek (kamuya açık olarak veya başka bir şekilde), her bir ilanın türev çalışmalarını yaratmak, her bir sunumu uyarlamak, değiştirmek ve başka yollarla kullanmak veya bu tür ilanı şimdi bilinen veya ileride geliştirilecek herhangi bir formatta veya medyada ve herhangi bir amaçla (tanıtımlar gibi promosyon amaçlı olanlar da dahil olmak üzere) analiz etmek ve kullanmak üzere bize dünya çapında, telifsiz, tamamen ödenmiş, münhasır olmayan, sürekli, geri alınamaz, devredilebilir ve her şekilde alt lisanslanabilir (çoklu aşamalar üzerinden) bir lisans vermektedir.

Buna ek olarak, kullanıcılar tarafından HemenHallet’in “Hizmet”e ilişkin veya başka bir şekilde bir fikir, öneri, teklif veya başka bir malzeme sağlanırsa söz konusu geri bildirim ilan olarak kabul edilecek ve işbu vesile ile söz konusu geri bildirimin gizli olmadığını ve söz konusu geri bildirimi şirkete sunma bedelsiz, talep olmaksınız verilmiş ve herhangi bir sınırlı olmaksızın yapılmış olduğunu HemenHallet üzerinde herhangi bir yükümlülük yaratmadığını beyan, kabul ve taahhüt edilmektedir.

Kullanıcılar, bu bölümde verilen bütün lisansları vermek için gerekli tüm haklara ve mülkiyete sahip olduklarını ve Hizmet aracılığıyla veya Hizmetle bağlantılı olarak sağlanan ilanların eksiksiz ve doğru olacağını, hileli ve haksız olmadığı gibi başka herhangi bir şekilde yürürlükteki bir yasayı veya üçüncü bir tarafın hakkını ihlal etmediğini beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. Ayrıca, her türlü manevi haklardan ve gönderiler ile ilgili malzemelerin eser sahipliği sıfatı veya bütünlükleri ile ilgili herhangi bir hukuk kavramı uyarınca yürürlükteki herhangi bir yasa altında sahip olunan haklardan gayri kabili rücu feragat etmektedir. Hemen Hallet’in bu hususlara ilişkin üçüncü şahıslara ödeme yapmak zorunda kalması halinde kullanıcıların alacaklarından mahsup hakkı olduğu gibi kullanıcılara rücu etmek hakkına da sahiptir.

8.Gözetim:Kullanıcıların gönderileri, Hizmette görünmeden önce veya sonra HemenHallet tarafından (HemenHallet’in böyle bir zorunluluğu olmasa dahi) (doğrudan veya bir yazılım kullanarak) denetlenebilir, değerlendirebilir, değiştirebilir veya kaldırabilir ya da kullanıcıların Hizmete erişimini ve kullanımı değerlendirebilir. Kullanıcıların Hizmet'e erişimi ve Hizmet’i kullanması ile ilgili bilgileri herhangi bir kişiye herhangi bir neden veya amaçla açıklanabileceği kabul edilmektedir.

9.Kullanıcıların Sınırlandırılmış Hakları: Uygulama son kullanıcılara lisanslanır (satılmaz). İşbu Sözleşmeye uyulması koşuluyla ve sadece HemenHallet tarafından Uygulamayı kullanmaya izin verildiği süre boyunca sınırlı, münhasır olmayan, geri alınabilir, devredilemez, alt lisanslanamaz esasa dayalı olarak Uygulama sadece kullanıcıların kendi kullanımları için sahip olduğu veya kontrol ettiği bir mobil cihazda kurmaya ve kullanmaya izin verilmektedir. İşbu Sözleşmenin şartlarına ve koşullarına uyulmadığı takdirde kullanıcılar (i) derhal Uygulamayı kullanmayı durdurmalı, (ii) Uygulamayı mobil cihazdan kaldırmalı (bu Uygulamayı kaldırma ve silme anlamına gelir) ve (iii) Uygulamayı tekrar kullanıma açık izin verilene kadar Uygulamayı herhangi bir mobil cihazda kullanmak yasak olacaktır. (iv) HemenHallet yeniden onaylayana kadar Uygulama kullanılamayacaktır. Hizmeti kullanmak için gereken tüm donanım, telekomünikasyon ve diğer hizmetlerin edinimi, korunması ve ödenmesinden kullanıcılar sorumludur.

Buna ek olarak, işbu sözleşmeye uyulması koşuluyla ve HemenHallet’in siteyi kullanıma izin verdiği süre boyunca işbu sözleşme kapsamında sitede kullanıcı erişimi sağlandığı herhangi bir bölümün tek bir (1) kopyasını, herhangi bir cihazda ticari olmayan kişisel kullanım için görüntülenebilir.

10.Şirketin Mülkiyet Hakları: HemenHallet, mülkiyet hakları ve kanunlarla korunan Hizmete sahiptir. Şirket’in ticari unvanları, ticari markaları ve hizmet markaları HEMENHALLET ve ilişkili her bir logoyu içermektedir. Hizmette Şirket’e ait olmayan tüm ticari unvanlar, ticari markalar, hizmet markaları ve logolar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Şirket’in ticari unvanlar, ticari markaları, hizmet markaları veya logoları, Şirket’e ait olmayan herhangi bir ürün veya hizmetle bağlantılı olarak veya karışıklığa yol açabilecek bir şekilde kullanılamaz. Hizmette yer alan hiçbir şey, sahibinin açık yazılı izni olmaksızın ticari ünvan, ticari marka, hizmet markası veya logoyu kullanma hakkı verdiği şekilde yorumlanmamalıdır.

11.Üçüncü Taraf Materyalleri: Hizmeti kullanım ile Hizmet İlanları ve diğer Sunumlar da dahil üçüncü şahıslar tarafından sunulmuş olan belirli bilgiler, ürünler, hizmetler ve diğer materyallere ("Üçüncü Taraf Materyalleri") erişebilir veya söz konusu Üçüncü Taraf Materyallerinin gönderilmesine veya iletilmesine izin verilebilmektedir.

Üçüncü Taraf Materyalleri HemenHallet tarafından kontrol edilmemekte veya onaylanmamaktadır. HemenHallet, Üçüncü Taraf Materyallerinden sorumlu olmamakla birlikte bunlar hakkında herhangi bir beyan ve tekeffülde bulunmamaktadır. Üçüncü Taraf Materyalleri gözlemlenebilir ve herhangi bir zamanda, Hizmet üzerinden Üçüncü Taraf Materyallerine erişimi engelleyebilir veya devre dışı bırakabilir. Hizmet üzerinden Üçüncü Taraf Materyallerinin mevcudiyeti, söz konusu Üçüncü Taraf Materyalleri sağlayıcısının onaylandığı veya Üçüncü Taraf Materyalleri sağlayıcısı ile herhangi bir ilişki olduğunu göstermemektedir.

Üçüncü taraf materyallerinin riski kullanıcılara ait olmak üzere kullanılmaktadır. bahse konu kullanım üçüncü taraf materyallerine uygulanan ilave hüküm ve politikalara tabi olacaktır (örneğin söz konusu üçüncü taraf materyallerinin sağlayıcılarının hizmet koşulları veya gizlilik politikaları).

12. Promosyonlar: Hizmet üzerinden sunulan çekilişler, yarışmalar, piyangolar, anketler, oyunlar veya benzer promosyonlar (hep birlikte "Promosyonlar"), işbu Sözleşmeden ayrı kurallar tarafından düzenlenebilir. Kullanıcıların herhangi bir Promosyona katılması halinde geçerli kuralları gözden geçirmeleri gerekmektedir. Promosyon kuralları bu sözleşme ile çelişirse ilgili Promosyon kuralları geçerli olacaktır.

13. Garantilerin Sınırı: Uygulanabilir yasaların izin verdiği en geniş ölçüde:

(a) Hizmet ve herhangi bir üçüncü taraf materyalleri, HemenHallet tarafından açık, zımni veya yasal hiçbir garanti olmaksızın "olduğu gibi", "olduğu yerde" ve "bulunduğu yerde " kullanıcılar tarafından diğer kullanıcılara sunulmaktadır.

(b) HemenHallet ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, ihlal olmaması ve mülkiyete ilişkin garantiler dahil, hizmet ve herhangi bir ürün ilanına ve üçüncü taraf materyallerine ilişkin herhangi bir garantiyi reddetmektedir. (bu bölümdeki veya sözleşmenin başka bir yerindeki) her türlü red hem hemenhallet hem bağlı kişileri, hem de ayrı ayrı bunların hissedarları, direktörleri, görevlileri, çalışanları, bağlı kişileri, vekilleri, temsilcileri, lisans verenleri, tedarikçileri ve hizmet sağlayıcıları (hep beraber, "bağlı ortaklıklar") ve ayrı ayrı bunların halefleri ve devralanları İÇİN DE GEÇERLİDİR.

Hizmetin güncel, eksiksiz, doğru veya güvenli olması için veya Hizmet’e erişimin kesintiye uğramaması için HemenHallet, gerekli denetim ve kontrolleri özenli bir şekilde yapar, ancak Hizmete erişimin kesintiye uğramayacağına dair herhangi bir garanti verilmemektedir. Hizmet, bu sözleşmeyi ihlal eden veya Sözleşmeyle çelişen yanlışlar, hatalar ve materyaller içerebilir. Bunun yanında, üçüncü şahıslar da Hizmette yetkileri olmadan değişiklikler yapabilir. Böyle bir değişikliğin kullanıcılar tarafından fark edilmesi halinde bu değişikliğin ne olduğunun ve Hizmet içindeki konumu, adresi ve sair gerekli bilgilerin şirket ile paylaşılması rica edilmektedir.

 

14.Sorumluluğun Sınırlandırılması: Uygulanabilir yasaların izin verdiği en geniş ölçüde:

(a) Hemenhallet, herhangi bir sözleşme, (ihmal dahil) haksız fiil, kusursuz sorumluluk veya başka bir kavram tahtında, kar kaybı, veri kullanımı, diğer maddi olmayan varlıkların kaybı, (herhangi bir sunumun üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi dahil) sunum güvenliğinin kaybına ilişkin zararlar dahil, herhangi bir dolaylı, arızi, bağlı, özel, emsa veya cezai hiçbir zarardan, bu zarar veya kayıpların olma olasılığı önceden bildirilmiş olsa dahi sorumlu değildir.

(b) Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, hemenhallet başka bir hizmet kullanıcısı ile uyuşmazlıklar dahil olmak üzere hizmetin kullanımından veya kullanılmamasından veya herhangi bir hizmet ilanından veya hizmet ilanlarına ilişkin işlemlerden veya devirlerden, ayrıca üçüncü taraf materyallerinden doğan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

(c) Hizmet ve üçüncü taraf materyalleri ile ilgili memnuniyetsizliği için uygulanabilecek tek ve münhasır çözüm hizmeti kullanmayı bırakmaktır.

15.Tazminat: Uygulanabilir yasaların izin verdiği en geniş ölçüde; HEMENHALLET ve Bağlı Ortaklıklarını, ayrı ayrı her birinin haleflerini ve devralanlarını, (a) Kullanıcıların Hizmeti kullanımı veya Hizmet ile bağlantılı olarak faaliyetleri (İlanlar dahil); (b) Hizmet İlanları, Hizmet İlanlarına ilişkin işlemler veya devir veya Hizmetin diğer kullanıcıları arasındaki uyuşmazlıklar; ve (c) kullanıcılar, bu sözleşmenin kullanıcı tarafından ihlali veya iddia edilen ihlalinden doğan veya bunlarla bağlantılı tüm iddialar, sorumluluklar, zararlar, hükümler, kararlar, kayıplar, maliyetler, giderler ve ödemeler (avukatlık ücreti dahil) karşında savunmayı, tazmin etmeyi ve zarardan sorumlu tutmamayı beyan, kabul ve taahhüt edilmektedir.

16.Fesih: Bu Sözleşme feshedilene kadar geçerlidir. HemenHallet her zaman, önceden uyarıda bulunmaksızın, herhangi bir nedenle veya sebepsiz olarak Hizmeti kullanmanıza son verebilir veya askıya alabilir. Böyle bir fesih veya askıya alma işlemi sonrasında Hizmeti kullanma hakkı derhal sona erecektir ve HemenHallet Hizmete erişim bloke etmek için teknik ve/veya diğer önlemler alabilir.

17.Bilgi veya Şikayetler: Hizmetle ilgili bir sorun veya şikayet olması halinde kullanıcıların  bir e-posta göndermesi mümkündür. E-posta iletişiminin her zaman güvenli olmayabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle HemenHallet ile olan e-posta yazışmalarda kullanıcıların kredi kartı bilgileri veya diğer hassas bilgilerini eklememesi önerilmektedir.

18.Yetkiye İlişkin Hususlar: Hizmet, bazı ülkelerde kullanım için uygun veya mevcut olmayabileceğinden Hizmetin kullanılabilirliğini HemenHallet tarafından istenildiği zaman kısmen veya tamamen herhangi bir kişi, coğrafi bölge veya yargı alanı ile sınırlanabilir.

19.Değişiklikler: Revize edilmiş Sözleşmeyi, Hizmet üzerinden ilan etmek dahil, söz konusu değişiklikler kullanıcılara makul iletişim araçları ile bildirim yapılarak bu sözleşme zaman zaman tadil edilebilir. HemenHallet, söz konusu değişiklikleri ve söz konusu değişiklikleri içeren sözleşmeyi ilan etmiş olduğu veya başka şekilde söz konusu değişikliklerden kullanıcıları haberdar ettiği tarihten önce ortaya çıkmış olan uyuşmazlıklara uygulanmayacaktır.

Bu sözleşmenin herhangi bir değişiklikten sonra Hizmet'in kullanılmaya devam edilmesi, bu değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelecektir. Yukarıdaki "Son Güncelleme" ifadesi, bu sözleşmenin en son ne zaman tadil edildiğini belirtir. HemenHallet’in herhangi bir sorumluluğu olmadan her zaman Hizmetin tamamını veya bir kısmını değiştirebilir ya da durdurabilir; Hizmet'i kullanmak için gerekli ücretler yüklenebilir, değiştirilebilir veya kaldırılabilir; Hizmet kullanıcılarının tamamına veya bir kısmına fırsatlar sunulabilir. Kullanıcıların bir kısmına sunulan fırsatlar diğer kullanıcılara herhangi bir hak talep etme imkanı vermemektedir.

20.Diğer: Bu Sözleşme, HemenHallet ile Kullanıcılar arasında herhangi bir ortaklık, ortak teşebbüs, işçi- işveren, acente veya franchise veren-franchising alan ilişkisi yaratmaz ve bu şekilde yorumlanamaz. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün hukuka aykırı, geçersiz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm bu sözleşmeden ayrılabilir kabul edilecek ve ayrılan bu kısım kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Bu sözleşme kapsamındaki haklar veya yükümlülüklerin bir kısmı veya tamamı, HemenHallet’in önceden verilmiş açık yazılı onayı olmadığı sürece temlik edemez, devredemez veya alt lisanslanamaz. HemenHallet’in bu sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinin bir kısmı veya tamamı, herhangi bir kısıtlama olmaksızın temlik edebilir, devredebilir veya alt lisanslanabilir. Taraflardan birinin bu sözleşme altındaki ihlal veya temerrütten feragat etmesi, önceki veya sonraki ihlal veya temerrütlerden de feragat olarak addedilmeyecektir. Burada yer alan herhangi bir başlık, alt başlık veya bölüm başlığı sadece kolaylık sağlamak içindir ve kesinlikle herhangi bir bölümü veya hükmü tanımlayıp açıklamaz. Tekil olarak tanımlanan tüm terimler, çoğul olarak kullanıldığında da uygun olduğu ve aksi belirtilmediği sürece aynı anlama gelecektir. İşbu sözleşmede "dahil" ibaresinin veya onun varyasyonlarının herhangi bir şekilde kullanılması "sınırlı olmaksızın" ifadesi tarafından takip ediliyormuş gibi yorumlanacaktır. Bu sözleşmede yer alan tüm hüküm ve koşullar dahil olmak üzere HemenHallet ile Kullanıcı arasındaki sözleşmenin konusu ile ilgili olan sözleşmenin tamamını teşkil eder ve söz konusu konuyla ilgili olarak HemenHellet ile Kullanıcılar arasında önceden veya eşzamanlı olarak yapılmış olan yazılı veya sözlü tüm anlaşmaların veya mutabakatların yerine geçer. Bildirimler (bu sözleşmedeki değişikliklere ilişkin bildirimler de dahil olmak üzere) Hizmette ilan edilerek, e-postayla (her durumda uzantılar içerecek şekilde) veya normal posta yoluyla yapılabilir. Hiçbir sınırlama olmaksızın, işbu sözleşmenin basılı hali ve elektronik ortamda verilen herhangi bir bildirim, bu sözleşmeden doğan veya bu sözleşme ile ilgili olan adli veya idari işlemlerde, orijinal ve basılı olarak meydana getirilen edilen iş belgeleri ve kayıtların kabul edildiği ölçüde ve aynı şartlara tabi olarak kabul edilebilir olacaktır. HemenHallet, kontrolü dışındaki herhangi bir nedenden ötürü yükümlülüğünü yerine getirememesinden dolayı sorumlu değildir.

21.Apple'a Özgü Koşullar: Sözleşmenin yukarıdaki hüküm ve koşullarına ek olarak ve bu sözleşmede aksine herhangi bir hüküm olması durumunda dahi aşağıdaki hükümler, Uygulamanın Apple Inc’in ("Apple") iOS işletim sistemi ile uyumlu herhangi bir sürümünü kullanmanız halinde uygulanacaktır. Apple, bu Sözleşmeye taraf değildir, Uygulamanın sahibi olmadığı gibi Uygulamadan sorumlu da değildir. Apple, Uygulama için herhangi bir garanti vermemektedir, ancak eğer uygulanabilir ise Uygulama için satın alma bedelini iade edebilir. Apple, Uygulamanın bakım ve diğer destek servislerinden sorumlu değildir ve herhangi bir üçüncü taraf ürün sorumluluğu iddiası, Uygulamanın yasal veya idari zorunluluklara uygun olarak yerine getirmediği iddialar, tüketicinin korunması veya benzer mevzuat uyarınca doğan iddialar ve fikri mülkiyet hakkı ihlallerine ilişkin iddialar dahil, Uygulamayla bağlantılı diğer taleplerden, kayıplardan, sorumluluklardan, zararlardan, masraf ya da harcamalardan sorumlu değildir. Fikri mülkiyet hakları ile ilgili olanlar da dahil, Uygulamanın kullanımıyla ilgili sorular veya şikayetler, Hemehallet'e yukarıdaki "Bilgi veya Şikayetler" bölümüne uygun olarak yönlendirilmelidir. Burada kullanıcılara verilen lisans, Uygulamayı Apple'ın iOS işletim sisteminde çalışan, kullanıcılara ait olan veya kullanıcılar tarafından kontrol edilen Apple markalı bir üründe kullanmak için veya başka türlü Apple'ın Uygulama Mağazası Hizmet Şartları'nın içinde belirtilen Kullanım Kuralları tarafından ayrıca izin verildiği şekilde kullanmak için devredilemez bir lisansla sınırlıdır. Buna ek olarak, kablosuz veri hizmeti sözleşmesi gibi Uygulamayı kullanırken uygulanabilir olan herhangi bir üçüncü taraf sözleşmesinin hükümlerine de uyulması gerekmektedir. Apple ve Apple'ın iştirakleri, bu sözleşmenin üçüncü taraf lehtarlarıdır ve bu sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul etmeniz üzerine, işbu sözleşmeyi üçüncü kişi lehtar olarak size karşı icra etme hakkına (bu hakkı kabul etmiş sayılacaktır) sahip olacaklardır. Yukarıda belirtilenlerle bağlı olmaksızın, HemeHallet'in bu sözleşme çerçevesinde herhangi bir değişikliğe, feragate veya uzlaşmaya taraf olma, bunları geri çekme veya feshetme hakkı, herhangi bir üçüncü şahsın onayına tabi değildir.

22.Haklar ve Yükümlülükler:

Kullanıcılar hizmetlerini doğru bir şekilde tanımlamak; herhangi bir hasar veya kusur söz konusu ise bunu açıklamak ve satılan hizmetlerin durumunu doğru bir şekilde yansıtacak fotoğraflar çekmek zorundadırlar.

Hizmete ilişkin bir kullanıcı tarafından yapılan teklifi diğer kullanıcı tarafından kabul veya reddi için ilanda belirlenen süreye riayet edilmelidir. Şayet, teklif ilanda belirlenen süre içerisinde diğer kullanıcı tarafından kabul edilmezse teklifin süresi dolacaktır. Teklifin diğer kullanıcı tarafından kabul edilmesinden sonra, kullanıcı aynı hizmet üzerinde ilave veya başka teklifleri kabul edemez.

Kullanıcılar bir satın alma işlemi gerçekleştirirken doğru adres bilgisini sağlamak zorundadır. Kullanıcılar tarafından doğru adres bilgisi verilmemesi halinde her türlü cezai işlemi uygulama hakkına sahiptir.

Kullanıcılar hizmete ilişkin satışları, konuşmaları ya da gönderileri diğer pazaryeri veya hizmet sağlayıcı platformlara yönlendiremez. Bu durumlarda, HemenHallet tarafından işlem yapılabilir.

23.Uyuşmazlıklar: Bir uyuşmazlığın olması durumunda kullanıcılar, hizmetin tesliminden itibaren 12 saat içinde itiraz etme imkânına sahiptir. Uyuşmazlık çözüm Süreci aşağıdaki gibi olacaktır:

Kullanıcılar,  uyuşmazlığı öncelikle doğrudan kendi aralarında çözmeyi deneyecektir.

Uyuşmazlık 12 saat içerisinde çözülmemiş ise kullanıcılar herhangi biri sorunu, sonraki adımlarda her iki tarafla da iletişime geçecek olan HemenHallet Müşteri Hizmetlerine bildirebilir.

Bir uyuşmazlık meydana geldiğinde ve gerekli bilgiler sağlandığında, HemenHallet Müşteri Hizmetleri sorumluluğun kime ait olduğu konusunda bir karar verecektir.

24.Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme: Bu Sözleşme ile ilgili meydana gelecek herhangi bir uyuşmazlıkta Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Mahkeme ve İcra Dairleri Yetkili olacaktır.